Statuten


Statuten

Art. 1: Benaming

De vereniging wordt genoemd "Koninklijke Belgische Club voor Dalmatische honden - Club Royale Belge du Dalmatien" afgekort K.B.C.D.H.- C.R.B.D. ofwel afzonderlijk K.B.C.D.H, of C.R.B.D. In deze statuten wordt zij "de vereniging" genoemd.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus. De vereniging erkent de herzieningsovereenkomst van het traktaat van 6 januari 1908, en de conventie van 12 februari 1928, aanvaardt de reglementen in voege alsook deze die in de toekomst van kracht kunnen worden.

 

Art. 2: Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te Grote baan 227, 2235 Hulshout.

 

Art. 3: Doel

De vereniging beoogt de liefhebbers van Dalmatische honden nader tot elkaar te brengen en het fokken van deze honden, in hun zuiverste vorm, aan te moedigen.

Zij streeft naar dit doel in het raam van de Belgische wetgeving en van de richtlijnen van de Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus.

 

Art. 4: Leden

Het aantal leden is onbeperkt, maar mag nooit minder bedragen dan drie.

De minimum leeftijd is vastgesteld op achttien jaar. Naast de leden erkent de vereniging ook ereleden. Deze laatsten worden benoemd door de algemene vergadering op grond van: diensten bewezen aan de vereniging, deze titel geeft aan de drager nochtans geen enkel recht.

De leden met inbegrip van de ereleden, mogen geen deel uitmaken van kynologische verenigingen die niet aangesloten zijn bij de Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus. Zij mogen ook geen deel uitmaken van buitenlandse verenigingen die niet aangesloten zijn bij het overkoepelend lichaam dat door de Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus wordt erkend.

 

Art. 5: Nieuwe Leden

Om lid van de vereniging te worden moet een schriftelijke aanvraag gezonden worden aan het secretariaat. De lijst van de kandidaat-leden wordt gepubliceerd in het clubblad. De Raad van Bestuur beslist over het al dan niet aanvaarden van de kandidaat, na eventuele bezwaren gehoord te hebben. In geval van weigering is de Raad van Bestuur niet gehouden zijn beslissing te motiveren.

 

Art. 6: Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door het overlijden van het lid, door zijn schriftelijke ontslagbrief, door wanbetaling en door zijn uitsluiting.

 

Art. 7: Lidgeld

Het bedrag der jaarlijkse bijdrage beloopt maximum 250 Euro.

Het bedrag, verschuldigd voor het toekomende jaar, wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur in de maand september. Deze beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan al de leden via het clubblad.

Het lid dat zijn bijdrage niet betaald heeft uiterlijk op de dag van de algemene vergadering van het nieuwe jaar, wordt geacht ontslagnemend te zijn en verliest daarom al zijn rechten voor deze algemene vergadering. Nieuwe leden betalen hun bijdrage samen met hun aanvraag voor lidmaatschap. Wanneer een nieuw lid aanvaard wordt op één oktober of daarna, wordt zijn bijdrage geacht voor het volgende jaar te tellen. Nochtans gaat zijn recht als lid onmiddellijk in.

 

Art. 8: Strafbepalingen

De mogelijke sancties zijn blaam, de schorsing en de uitsluiting.

Geen enkele straf mag worden uitgesproken zonder dat de belanghebbende de kans heeft gehad zicht te verantwoorden en te verdedigen. Tegen elke beslissing is beroep mogelijk. Blaam en schorsing worden uitgesproken door de Raad van Bestuur. Het bestrafte lid kan hiertegen in beroep gaan - ofwel eerst bij de algemene vergadering en daarna zo nodig - bij de Kynologische Raad, ofwel rechtstreeks bij de Kynologische Raad.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering. Elke uitgesproken straf wordt aan de belanghebbende medegedeeld en bevestigd bij aangetekend schrijven.

 

Art. 9: Raad van Bestuur

Hij bestaat uit ten minste drie leden, die door en uit de leden werd verkozen.

De bestuurders worden verkozen voor een periode van twee jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar.

Wanneer een bestuurder zijn ontslag geeft vooraleer de termijn van twee jaar verlopen is, zal zijn opvolger het opengevallen mandaat beëindigen.

De ontslagnemende bestuurder blijft voorlopig zijn functie waarnemen tot in zijn vervanging kan worden voorzien.

 

Art. 10: Kandidatuur van bestuurder

Deze kandidaturen moeten schriftelijk voorgedragen worden en op het secretariaat van de vereniging aankomen ten minste één week vóór de dag van de algemene vergadering.

 

Art. 11: Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest jaarlijks uit zijn samenstellende bestuurders een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze drie bestuurders vormen samen de directieraad van de vereniging. Deze functies zijn niet cumuleerbaar. Deze verkiezing door de Raad van Bestuur grijpt plaats onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de leden.

 

Art. 12: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer van de vereniging en voor de verwezenlijking van haar doel, binnen het raam van de statuten.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet en de statuten wordt voorbehouden voor de

algemene vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

 

Art. 13: Bevoegdheden van de directieraad

De directieraad is belast met het uitvoeren van de beslissingen van de Raad van Bestuur en stelt de normale daden van dagelijks beheer. Hij treedt ook in naam van de vereniging, in spoedeisende gevallen, en geeft hiervan verantwoording op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

Verbintenissen aangaande het dagelijks beheer worden door één directielid geldig ondertekend. Voor alle onderhandse en notariële akten is de handtekening van twee leden van de directieraad vereist.

In rechtsgedingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door de voorzitter of door twee gevolmachtigden, aangeduid door de Raad van Bestuur.

 

Art. 14: Algemene Vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering is de hoogste autoriteit van de vereniging. Hierin zijn alle leden op gelijke wijze stemgerechtigd. Elk lid heeft één stem. Het stemmen met volmacht is niet toegelaten.

 

Art. 15: Algemene Vergadering: Bijeenkomst

De jaarlijkse algemene vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen in de loop van het eerste kwartaal, op uur, dag en plaats door hem te bepalen.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen zo dikwijls hij dit nodig acht of ook wanneer één vijfde van de aangesloten leden, of met een minimum van 50, daartoe het verzoek doen met opgave van de gewenste dagorde. In dit laatste geval wordt de buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen binnen de maand volgend op het verzoekschrift. Voor elke algemene vergadering worden de leden schriftelijk verwittigd, met opgave van de dagorde en ten laatste twee weken vóór de vastgestelde dag.

 

Art. 16: Algemene Vergadering: Machten

De Raad van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering beoordeelt het gevoerde beleid en kan bindende richtlijnen geven voor de toekomst. De besluiten van de vergadering worden via het clubblad medegedeeld aan de leden.

 

Art. 17: Stemmingen

Alle beslissingen worden genomen met de volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft van de uitgebrachte stemmen plus één, tenzij door de wet of de statuten een andere meerderheid wordt voorgeschreven.

De nodige meerderheid wordt berekend aan de hand van de geldig uitgebrachte stemmen, dus zonder rekening te houden met de ongeldige stemmen. De manier waarop wordt gestemd wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 

Art. 18: Wijziging van de statuten

Wijzigingen kunnen alleen worden overwogen op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden of met een minimum van vijftig.

Op deze buitengewone algemene vergadering kan slechts geldig beslist worden wanneer ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn, en het voorstel minstens twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen verenigd heeft.

Indien de vereiste twee derden van de leden niet aanwezig zijn, op de eerste algemene vergadering, wordt binnen de maand een tweede vergadering bijeengeroepen.

Ongeacht het aantal aanwezigen hierop kan geldig worden gestemd. Het voorstel wordt aangenomen wanneer twee derden der geldig uitgebrachte stemmen hiermede instemmen. Alle voorgestelde wijzigingen dienen vermeld te worden op de dagorde van de bijeen te roepen algemene vergadering.

 

Art. 19: Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging loopt samen met het kalenderjaar.

 

Art. 20: Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur en regelt alle zaken waarin de statuten niet voorzien. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten.

 

Art. 21: Ontbinding

Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden besloten door een uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen algemene vergadering van de leden.

De vereiste procedure is deze voorzien voor de wijziging van de statuten als hoger uiteengezet onder artikel 18.

In geval tot ontbinding besloten wordt, zullen de bezittingen van de vereniging bij gewone meerderheid van stemmen overgedragen worden aan één of meerdere andere Belgische Kynologische verenigingen.